Sino siya ang lakas ng dating lyrics Sex cam sudbury ont

Rated 4.50/5 based on 949 customer reviews

(Awit 14:1-5; 15:1-5; , 24) Ating napapag-alaman na si David ay pinagpala dahilan sa kaniyang maka-Diyos na debosyon at pag-ibig sa katuwiran ngunit siya’y nagdusa ng mawalan siya ng pagpipigil sa sarili.Nakikita natin ang masasamang bunga nang ang magagandang katangian ni Solomon ay sumamâ nang siya’y matanda na.(Galacia , 23) Ang kaniyang personalidad ngayon ay naiiba na, salamat sa mabisang lakas ng Salita ng Diyos. Sang-ayon kay Pablo, sa pamamagitan ng ano nababago ang ating pagkatao?Ngunit, papaano nga nagagawa ng Bibliya na makalikha ng gayong mabisang epekto?Siya’y lumaki na walang patnubay ng magulang at nagkaroon ng matitinding mga suliranin ng pagkatao.Ganito ang kaniyang bida: “Nang ako’y sumapit na sa edad na 18, ako’y lubusang napalulong sa mga bawal na gamot at nakagugol na ng panahon sa bilangguan dahil sa pagnanakaw upang maipagpatuloy ko ang bisyong iyon.” Subalit, ang kaniyang tiyahin ay isa sa mga Saksi ni Jehova, at sa wakas ay kaniyang natulungan ang batang ito. Ilahad kung papaanong ang isang mahirap na suliranin sa pagkatao ay nalunasan sa tulong ng Bibliya.Sinabi ni Pablo na ang kanais-nais na bagong pagkatao ay hinuhubog “ayon sa larawan ng Isa na lumalang nito.” (Colosas ) Samakatuwid ang personalidad ng Kristiyano ay kailangang mapatulad sa sariling personalidad ng Diyos.(Efeso 5:1) Sa pamamagitan ng Bibliya, ang personalidad ng Diyos ay nahahayag sa atin.

sino siya ang lakas ng dating lyrics-78

Papaano ngang ang gayong kaalaman ay bumabago sa mga tao?

Sinabi niya: “Huwag na kayong lumakad na kaayon ng sistemang ito ng mga bagay, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip, upang mapatunayan ninyo sa inyong sarili ang mabuti at kalugud-lugod at sakdal na kalooban ng Diyos.” (Roma 12:2) Ano ba ang nagpapabago sa mga tagasunod ni Jesus, na iniiba ang kanila mismong paraan ng pag-iisip?

Unang-una, iyon ay ang kapangyarihan ng Salita ng Diyos, ang Bibliya.

(Mateo ) Bilang mapagmahal na mga anak, ibig nating makalugod sa ating makalangit na Ama, kaya’t sinisikap nating tularan ang kaniyang personalidad hanggang sa magagawa natin sa ating mahina, di-sakdal na kalagayan.​—Efeso 5:1. Anong kaalaman ang nagtuturo sa atin na ‘ibigin ang katuwiran at kapootan ang kasamaan’?

Ang tagapagpakilos sa atin ay pinatitibay ng kaalaman na ibinibigay ng Bibliya tungkol sa hantungan ng kapuwa mabuting mga ugali ng personalidad at masasamang ugali.

Leave a Reply